[Tarquinia. Necropoli dei Monterozzi, tombeau non identifié]